Tietosuojaseloste / -käytäntö (asiakasrekisteri) 

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Tapahtumapalvelu Järjestys käsittelee henkilötietoja. Henkilötiedolla tarkoitetaan tietoa, josta yksittäinen henkilö voi olla suoraan tai epäsuorasti tunnistettavissa. Henkilötietojen lisäksi käsittelemme myös ei-henkilökohtaisia tietoja, joilla tarkoitetaan Palveluiden käyttöä koskevia tietoja, joista ei voi tunnistaa yksittäistä henkilöä. 

Rekisterinpitäjä 

Tapahtumapalvelu Järjestys Y-tunnus 2680293-3 

Rekisterin nimi 

Tapahtumapalvelu Järjestyksen asiakasrekisteri 

Rekisteristä vastaava 

Sähköpostiosoite yrityksen henkilörekistereistä vastaavalle henkilölle: rekisteriasiat@jarjestys.fi. Yhteyttä voitte ottaa myös kirjeitse: Rekisteriasiat, Tapahtumapalvelu Järjestys, PL 97, 33101 Tampere. 

Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten: 

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito 
 • Asiakaskirjeet ja tiedotteet 
 • Markkinointi omille asiakkaille 
 • Palveluiden tuottaminen, ylläpito ja suojaaminen 
 • Analysointi ja tilastointi 
 • Rekrytointi ja työnhakuprosessi 
 • Asiakaspalvelu ja asiakaspalautteiden käsittely 

Rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyperusteena on sopimussuhde (tilaus / rekisteröityminen) ja/tai henkilön oma suostumus (yhteydenotto lomakkeella, sähköpostilla tai muulla tavoin). 

Kerätyt tiedot ja tietolähteet 

Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti käyttäjältä itseltään. Tietoja voidaan kerätä myös muualta ja/tai tietojen kerääminen voi tapahtua palvelun teknisessä toteutuksessa automaattisesti. 

Tiedot, jotka rekisteröity antaa: 

 • Etunimi, sukunimi, puhelin, sähköposti 
 • Organisaation nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite 
 • Muut pyydetyt tiedot ja/tai tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa vapaaehtoisesti 

Tietoja kerätään: 

 • Yhteydenottolomakkeen kautta 
 • Sähköpostitse 
 • Kirjeitse 
 • Puhelimitse 
 • Tapaamisissa 

Muualta kuin rekisteröidyltä kerätyt henkilötiedot: 

Keräämme tietoja / sivuton ylläpitoa tarjoava palveluntarjoaja kerää tietoja Palveluiden käytöstä ja laitteiden teknisistä ominaisuuksista. Tällaisia ominaisuuksia ovat: 

 • IP-osoite (ja sijaintimaa), evästeet 
 • Palveluidemme yhteydessä käytämme myös kolmansien osapuolten tarjoamia analyysityökaluja ja mittausmenetelmiä. Voimme myös saada henkilötietoja myös yhteistyökumppaneiltamme liittyen Palveluiden tarjoamiseen tällaisten tahojen palveluihin liittyen. 

Henkilötietojen säilyttäminen 

Järjestelmään kirjattuja tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen asioiden hoitamista, hallinnointia ja kirjanpitoa varten. Tiedot poistetaan, kun niiden säilytys ei enää ole tarpeen kymmenen vuoden kuluessa. 

Henkilötietojen vastaanottajat 

Henkilötietoja luovutetaan seuraaville tahoille: 

 • Palveluiden toteuttajat (Tapahtumapalvelu Järjestyksen sopimuskumppanit tarvittaessa) 
 • Henkilökunnalle, joka hoitaa asiakaspalvelua ja/tai tiedottamista ja/tai rekrytointia ja/tai markkinointia tai muuta tehtävää, jota varten rekisteri on olemassa. 

Tietojen siirto kolmansiin maihin 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n / ETA:n ulkopuolelle. 

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko 

Tietoja ei profiloida automaattisesti eikä päätöksiä tehdä automaattisesti. 

Tietojen suojaus ja luottamuksellisuus 

Tietoja voivat käsitellä Tapahtumapalvelu Järjestyksessä ja sen yhteistyökumppaneissa vain erikseen määritellyt henkilöt rekisteristä vastaavan henkilöstön ohjeistuksen mukaisesti. Kaikki tietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisia. Salassapitovelvollisuus ei estä tietojen luovuttamista viranomaiselle hyväksyttävässä tarkoituksessa. Palveluidentarjoajien ja muiden henkilötietojen käsittelijöiden kanssa on tehty tietosuojalainsäädännön vaatimat kirjalliset sitoumukset. Henkilötiedot suojataan asianmukaisesti teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Ml. henkilötietojen pseudonymisointi ja salaus. Varmistamme myös vikasietoisuuden ja tietojen palauttamismahdollisuudet. Luottamuksellisia tietoja ei pidä lähettää yhteydenottolomakkeen kautta eikä suojaamattomassa sähköpostissa. 

Evästeet ja muut seurantatekniikat 

Käytämme ja/tai meidän sivustomme ylläpidosta huolehtiva yritys käyttää evästeitä, jäljitteitä ja muita vastaavia teknisiä tunnisteita ja tekniikoita tunnistaaksemme päätelaitteita, seurataksemme ja analysoidaksemme Palveluiden käyttöä sekä käyttötottumuksia, parantaaksemme Palveluiden laatua, mukavuutta ja tarjotaksemme suosituksia, kehittääksemme Palveluita edelleen sekä mainonnan ja muun markkinoinnin kohdentamiseen. 

Rekisteröidyn oikeudet 

 • Tietojen tarkastaminen 
 • Tietojen korjaaminen ja poistaminen 
 • Oikeus tietojen siirtämiseen, käsittelyn rajoittamiseen ja käsittelyn vastustamiseen 
 • Suoramarkkinoinnin vastustaminen (kieltäminen) 
 • Suostumuksen peruuttaminen 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti. 

Tietosuojaviranomaisen yhteystiedot: Tietosuojavaltuutetun toimisto Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki Sähköposti: tietosuoja@om.fi Puh. 029 56 66700 

Muutokset tietosuojaselosteeseen 

Voimme ajoittain muuttaa tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös tietosuojalainsäädännön muuttumiseen. Tarkistattehan tietosuojaselosteen ajoittain muutoksien seuraamiseksi. Tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 15.4.2020.